Regulamin

Postanowienia niniejszego regulaminu regulują zasady oraz sposób działalności sprzedażowej prowadzonej przez Zens.pl sp zoo zarejestrowana przy SĄD REJONOWY w Koszalinie XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000877893, NIP: 6711845746, REGON: 388473195 Adres: ul. SŁOWIŃCÓW 7 /7 78-100 Kołobrzeg Tel. 664202222 , Emil: biuro@zens.pl Kapitał zakładowy 10000,00 wpłacony w całości, za pośrednictwem sklepu internetowego www.zens.pl (zwanego w dalszej części regulaminu „Sklepem”).

  

 

§ 1 Procesowanie zamówień

 1.     Sklep oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów reklamowych, biurowych oraz usług informatycznych i reklamowych.
 2.     Bezpośrednio po kliknięciu danego produktu lub jego opisu, Klient, zostanie przeniesiony do strony, na której znajdują się szczegóły dotyczące na przykład parametrów danego przedmiotu.
 3.     Wybrany produkt zostanie umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez wskazanie żądanej ilości oraz kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
 4.     Przycisk „Twój koszyk” pozwala Klientowi na przejście do strony, na której ma możliwość sprawdzenia wybranych produktów w wirtualnym koszyku oraz dokonania zmian.
 5.     W przypadku, gdy Klient pragnie sfinalizować zamówienie, może przejść dalej poprzez kliknięcie przycisku „przejdź do realizacji zamówienia”. Klienci, którzy są zarejestrowani mogą wskazać swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Sklep dopuszcza możliwość zarejestrowania się Klienta, jako nowego użytkownika, jak i zarówno kontynuowania zakupu bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swoje dane osobowe (między innymi – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu komórkowego). Kolejno, poprzez kliknięcie przycisku, Klient przechodzi odpowiednio do zakładek „Adres”, „Wysyłka”, „Płatność”, na których znajdują się dalsze szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy, a także formy oraz kosztów przesyłki. Złożone zamówienie zostaje odesłane po kliknięciu „potwierdzam zamówienie”. Oznacza to, że wiążąca strony oferta kupna została prawidłowo złożona. Należy wówczas dokonać opłaty zgodnie z instrukcjami na stronie.


§ 2 Sprzedaż

 1.     Asortyment przedstawiony na stronie zens.pl jest wyłącznie poglądową ilustracją, nie stanowiąc tym samym wiążącej oferty sprzedaży.
 2.     Wiążąca oferta kupna następuje poprzez sfinalizowanie przez Klienta procesu składania zamówienia, to jest kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” w zakładce „Płatność”. Wówczas Klient otrzyma automatycznie wygenerowane „potwierdzenie zamówienia” na wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3.     Otrzymane „potwierdzenie zamówienia” nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży. Do samego zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem dojdzie dopiero w chwili, gdy zens.pl przyjmie zamówienie Klienta i wyśle zamówiony towar, potwierdzając ten fakt kolejną wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail („potwierdzenie wysyłki”).
 4.     Co do zasady, Sklep sprzedaje produkty w ilościach detalicznych, jednakże zens.pl dopuszcza również możliwość sprzedaży towarów w większych ilościach, po uprzednim ustaleniu szczegółów przedmiotowej transakcji.
 5.     Sklep kieruje ofertę wyłącznie do osób, które osiągnęły wiek, wiążący się zdolność do czynności prawnych.

 

§ 3 Ceny oraz koszty dostawy

 1.     Ceny oferowanych w Sklepie towarów są cenami brutto, zens.pl zastrzega, iż do Ceny mogą zostać doliczone koszty ich przesyłki.
 2.     Przy zamówieniu: 
  a) do 450 zł :

* Kurier K-ex – 15zł

* Poczta Polska – 20zł

b) 450zł – 1000zł :

* Kurier K-ex – Za darmo!

* Poczta Polska – Za darmo!

c) powyżej 1001 zł :

* Kurier K-ex – Za darmo!

* Poczta Polska – Za darmo!

 1.     W przypadkach, uzasadnionych znacznymi gabarytami towaru, Sklep zastrzega sobie prawo do uzależnienia kosztów przesyłki od jej wagi całkowitej. O możliwości doliczenia rzeczonych kosztów Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 2.     Zakupione w Sklepie towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

 § 4 Dostawa

 1.     Czas dostawy wynosi do 30 dni roboczych w niektórych przypadkach czas może wynieść do 90 dni. Co do zasady termin dostawy liczony jest od momentu złożenia zamówienia. Przy płatności przelewem termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania dokonanej płatności.
 2.     W przypadku, braku dostępności niektórych towarów w magazynie Sklepu, zens.pl, o ile Klient zaakceptuje takie rozwiązanie, zastrzega sobie możliwość wykonania na własny koszt częściowej dostawy.
 3.     W przypadku, gdy zens.pl z przyczyn obiektywnych, to jest nie z własnej winy, nie może dostarczyć zamówionych przez Klienta towarów, ponieważ nie jest już w stanie otrzymać od dostawcy, Sklep może wypowiedzieć umowę sprzedaży. Wówczas zens.pl niezwłocznie przekaże taką informację Klientowi, jednocześnie proponując produkt o zbliżonej specyfikacji. Jednakże, w sytuacji, gdy w ofercie Sklepu nie istnieją produkty podobne, bądź Klient nie wyraził zgody na zamianę towaru, zens.pl obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu dokonanej płatności, którego proces nie będzie trwał dłużej niż 90 dni.
 4.     Jeżeli doręczony towar uległ uszkodzeniu w czasie transportu, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep, dzięki czemu zens.pl nabywa możliwość sprawnej reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis bądź podmiotu ubezpieczającego.
 5.     Sprawną realizację zamówienia gwarantuje Sklepowi przekazanie podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie dostarczania przesyłek kurierskich adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu Klienta. Wskazanie przez Klienta adresu e-mail i numeru telefonu stanowi obligatoryjny element zawieranej umowy sprzedaży ze Sklepem. zens.pl zastrzega, iż w tym wypadku, Klientowi nie przysługuje w tym przedmiocie prawo wyboru lub odwołania.

 § 5 Własność towaru

zens.pl bezwzględnie zastrzega, iż towar stanowi własność Sklepu, aż do chwili całkowitej zapłaty za dane produkty. Ewentualne zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, jakiekolwiek przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przedmiotu przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone wyłącznie za zgodą Sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1.     Konsument to każda osoba fizyczna, dokonująca prawnie wiążącej transakcji, która nie jest związana z jej działalnością zawodową bądź handlową.
 2.     Każdy Klient, będący konsumentem, ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.
 3.     Każdy Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni.
 4.     14 dniowy okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, liczony jest od dnia, w którym Konsument, jak i zarówno upoważniony przez Konsumenta podmiot (Sklep zastrzega jednak, iż nie może to być podmiot świadczący usługi na rzecz przedsiębiorstwa kurierskiego/przewozowego, a także pracownik wykonujący pracę na rzecz, któregokolwiek z tychże podmiotów), otrzymał ostatni zamówiony towar.
 5.     Konsument może odstąpić od umowy, wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu Sklepu o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez skorzystanie z formularza reklamacyjnego na stronie zens.pl/kontakt, do czego jednak nie jest obowiązany.
 6.     Skuteczność odstąpienia od umowy bezwzględnie warunkuje dochowanie przez Konsumenta 14 – stu dni na poinformowanie Sklepu o tym fakcie.
 7.     W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zens.pl obowiązany jest do zwrotu Konsumentowi dokonanych przez niego płatności, łącznie z kosztami doręczenia produktów (Sklep zastrzega jednak, iż wyjątek stanowią koszty powstałe na skutek wyboru przez Konsumenta innej, niż oferowana przez zens.pl, standardowej usługi dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od dnia odebrania informacji o odstąpieniu od umowy.
 8.     Zwrot środków, o których mowa w ustępie powyżej, nastąpi w sposób tożsamy z tym, który pierwotnie wybrał Konsument. Wyjątek w tym przedmiocie stawi jedynie płatność za pobraniem. Należy zaznaczyć, iż Konsument nie jest obciążany kosztami przedmiotowego zwrotu.
 9.     zens.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu zwrotu środków, aż do chwili otrzymania towaru bądź odbioru potwierdzenia jego odesłania. Przesyłkę zwrotną należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: zens.pl, ul. SŁOWIŃCÓW 7 /7 78-100 Kołobrzeg, przy czym zwrot uznaje się za skuteczny, tylko jeśli Konsument dochowa przedmiotowego terminu.
 10.   Sklep zastrzega, iż koszty zwrotu towaru do kwoty 250 zł ponosi Konsument.
 11.   W przypadku, gdy towar utraci wartość na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości produktu, bądź też sposobu jego użytkowania, koszty związane z powyższym ponosi Konsument.

 

§ 7 Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane;
 • które zostały przygotowane na specjalne zamówienie Konsumenta i są dostosowane do jego oczekiwań;
 • podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 

§ 8 Płatności

1. Sklep przewiduje sposoby płatności w postaci:

 1.     płatności przy odbiorze;
 2.     przelewu na rachunek bankowy (Konsument zobowiązuje się dokonać przelewu na wskazany, po złożeniu zamówienia, rachunek bankowy w ciągu 7 dni od dnia prawidłowego złożenia zamówienia. Wiążący dla Sklepu jest dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym zens.pl. Sklep zastrzega ponadto, iż że taka forma płatności może nie być dostępna dla każdego zamówienia);
 3.     systemów elektronicznych – takich jak PayPal czy Tpay (wybór płatności przez system Tpay wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 2,9% + 0,30 zł od każdej transakcji). oraz tpay.com
 4.     zens.pl zastrzega sobie prawo do akceptacji niektórych form płatności w określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez Konsumenta rodzaju dostawy.
 5.     Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.
 6.     Sklep dopuszcza możliwość realizacji kuponów rabatowych dla każdego nowego Klienta o wartości 50 zł, do wykorzystania przy zakupach o wartości 701 zł. zens.pl zastrzega, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu bądź zniżki, przy czym wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień nie jest możliwa. Niedozwolonym ponadto, jest sprzedaż kuponów rabatowych.

 

§ 9 Ochrona danych osobowych

zens.pl z wyjątkową powagą podchodzi do ochrony danych osobowych swoich Klientów, z uwagi na co stworzono dedykowaną zakładkę na stronie internetowej zens.pl, której lektura pozwoli na uzyskanie wszelkich informacji w tym przedmiocie.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1.     zens.pl uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia:
 2.     zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,
 3.     ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
 4.     iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
 5.     Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu znajdującego się na stronie www.zens.pl. Klienci będą związani postanowieniami nowego nowej treści regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jego zmiany. Zmiana w zakresie, w jakim odnoszą się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed jego zmianą nie zmienia ich treści i warunków.
 6.     Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej zens.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
 7.     Oferentem Sklepu jest Zens.pl sp zoo zarejestrowana przy SĄD REJONOWY w Koszalinie XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000877893, NIP: 6711845746, REGON: 388473195 adres redakcji: ul. SŁOWIŃCÓW 7 /7 78-100 Kołobrzeg Tel. 664202222 , Emil: biuro@zens.pl Kapitał zakładowy 10000,00 wpłacony w całości.
 8.     Sklep nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego używania produktów lub stosowania ich wbrew wskazaniom producenta.
 9.     W przypadku nieważności lub niemożności zastosowania któregoś z postanowień regulaminowych, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.
 10.     Regulamin wchodzi w życie 1 marca 2021 roku.